Αποφάσεις 37ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

0
497

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018 συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  • Την υποβολή σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

  • Την έγκριση του Ισολογισμού 2017 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.).

 

  • Την έγκρισης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2019.

 

  • Την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης, με τίτλο:

1) «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 74.083,41€.

  • «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 154.699,98€.
  • «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 284.653,66€.

 

  • Την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονία Νησιά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους, για την υλοποίησης της πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση συμμετοχής και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο.

 

  • Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ (ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ)» προϋπολογισμού 26.030,00€.

 

  • Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”, προϋπολογισμού 50.000,00 €.

 

  • Την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2018 για:

α) Την Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 39.660,80 €

β) Την Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 33.169,79 €.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ